Skierowanie z ZUS

Do sanatorium z ZUS? Czemu nie! Tym bardziej, że na skierowanie czeka się znacznie krócej niż z NFZ, za pobyt w ośrodku nie trzeba płacić, a także nie trzeba tracić urlopu bo na czas pobytu w sanatorium otrzymuje się zwolnienie lekarskie. Jednak do sanatorium z ZUS nie pojedzie każdy. Taki wyjazd to tzw. rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS. Szansę na wyjazd mają osoby, które długo leczą się na określone dolegliwości ale rokują szanse powrotu na rynek pracy.

Co to jest prewencja rentowa ZUS?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od 1996 r. realizuje program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej. Rehabilitacja prowadzona jest w ośrodkach rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS i polega na kompleksowym oddziaływaniu procedurami diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnymi i psychologicznymi, połączonym z edukacją zdrowotną.

Celem rehabilitacji jest przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w następstwie choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji. W realizacji programu priorytetem jest jak najwcześniejsze skierowanie osoby ubezpieczonej do ośrodka rehabilitacyjnego, ponieważ im wcześniej rozpoczęta zostanie rehabilitacja, tym lepsze efekty można uzyskać.

Kto może skorzystać z rehabilitacji leczniczej?

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób:

 • ubezpieczonych zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy,
 • uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego,
 • pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą?

Podstawą skierowania ubezpieczonego lub rencisty do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS.

Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:

– na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu,

– podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy,

– przy ustalaniu uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego,

– podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych.

Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w dowolnej jednostce ZUS. Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego. Termin i miejsce rehabilitacji uzgadnia się z pracownikiem Wydziału Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS. Czas oczekiwania na rehabilitację wynosi około 8 tygodni.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji?

Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS. Ta instytucja refunduje również koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem – do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Ile trwa rehabilitacja lecznicza?

Rehabilitacja lecznicza w ośrodku rehabilitacyjnym trwa 24 dni, przy czym czas jej trwania może być przedłużony lub skrócony przez ordynatora ośrodka rehabilitacyjnego po uprzednim uzyskaniu zgody ZUS, w przypadku:

 • pozytywnego rokowania co do odzyskania zdolności do pracy w przedłużonym czasie trwania rehabilitacji,
 • wcześniejszego przywrócenia zdolności do pracy,
 • zaistnienia innych przyczyn leżących po stronie osoby skierowanej na rehabilitację.

Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

Jakie są formy i profile rehabilitacji?

ZUS kieruje na rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym w następujących grupach schorzeń:

w systemie stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym):

 • narząd ruchu,
 • układ krążenia,
 • układ oddechowy,
 • schorzenia psychosomatyczne,
 • schorzenia onkologiczne po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego
 • schorzenia narządu głosu,

w systemie ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację, w wyznaczonych godzinach):

 • narząd ruchu,
 • układ krążenia, w tym monitorowany telemedycznie.

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej?

Kompleksowa rehabilitacja lecznicza prowadzona jest na podstawie indywidualnie ustalonego programu ukierunkowanego na leczenie schorzenia będącego przyczyną skierowania na rehabilitację oraz na schorzenia współistniejące.

Program uwzględnia w szczególności:

różne formy rehabilitacji fizycznej, tj. kinezyterapię indywidualną, zbiorową i ćwiczenia w wodzie oraz zabiegi fizykoterapeutyczne z zakresu ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego,

rehabilitację psychologiczną, w tym między innymi psychoedukację i treningi relaksacyjne,

edukację zdrowotną ukierunkowaną na przekazanie informacji w zakresie:

– nauki zasad prawidłowego żywienia,

– znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,

– podstawowej wiedzy o procesie chorobowym uwzględniającej profil schorzenia,

– znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,

– podstawowych informacji o prawach i obowiązkach pracodawcy oraz pracownika,

– udzielania instruktażu odnośnie kontynuacji rehabilitacji w warunkach domowych po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego.

ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych i prowadzi rehabilitację leczniczą na podstawie umów zawieranych z krajowymi ośrodkami rehabilitacyjnymi, spełniającymi określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki wybierane są w drodze konkursu ofert.

Wykaz ośrodków współpracujących z ZUS w 2017 r.:

Rehabilitacja w schorzeniach narządu głosu w systemie stacjonarnym:

Szpital Uzdrowiskowy Nr I ,, Polonia” – Polanica-Zdrój

Rehabilitacja w schorzeniach onkologicznych po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego w systemie stacjonarnym:

Szpital Uzdrowiskowy Nr I Pawilon „Wielka Pieniawa” – Polanica-Zdrój

Rehabilitacja w schorzeniach układu krążenia w systemie stacjonarnym:

Szpital Uzdrowiskowy Nr II Pawilon ,,Koga” – Kudowa-Zdrój

Rehabilitacja w schorzeniach narządu ruchu w systemie stacjonarnym:

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SP ZOZ Pawilon 2 – Lądek-Zdrój

[opracowano na podstawie informacji ZUS – dane aktualne luty 2017 r.]